HISTORIKU I SHOQERISE “GRANITIS”

Granitis Sh.p.k është themeluar më 20/12/2002 nga Z. Isa Hyka dhe Z. Ioanidhis Charalampos ortakëri e përbashkët
Shqipëtaro-Greke me seli në qytetin e Elbasanit, Shqipëri.
Veprimtaria e saj konsiston në prodhimin dhe tregëtimin brenda dhe jashtë vendit të materialeve, që përdoren për ndërtim
si llaçra dhe adezivë të llojeve të ndryshme, ngjitëse pllakash, fino, bojakë, stuko, artikuj hidroizolues, bojra për
përdorim të brendshëm dhe fasadë, llaçe dekorativë etj. Pajisjet teknologjike janë importuar nga Greqia, Gjermania,
Italia dhe Zvicera gjithashtu, patentat e prodhimit të produkteve dhe lëndëve të para dhe ndihmëse sigurohen nga këto
vende.
Mbikëqyrja e proçedurave teknologjike të prodhimit të produkteve dhe të kontrollit të cilësisë së tyre realizohet nga
specialistët e Kompanisë Gjermane Vaker-Polimer-Dowolf, kompani e cila ushtron asistencën e përhershme
tekniko-shkencore pranë Shoqërisë “Granitis”. Në sajë të investimeve, që janë realizuar vazhdimisht në fushën
teknologjike dhe në trajnimin e stafit në Gjermani, ne kemi përmirësuar pandërprerë cilësinë e produkteve tona, duke
plotësuar çdo kërkesë të konsumatorit.
Shoqëria “Granitis” realizoi produktet e para të saj në fillim të vitit 2003. Rezultatet fillestare ishin modeste dhe numri i
produkteve ishte i kufizuar. Në sajë të punës këmbëngulëse dhe kërkesave të stafit drejtues të shoqërisë, gama e
produkteve ka ardhur vazhdimisht duke u shtuar si dhe duke e përmirësuar në mënyrë të pandërprerë, cilësinë e tyre.
Përkushtimi ndaj klientëve dhe rritja e cilësisë së shërbimit, kanë ndikuar në mënyrë të natyrshme, në zgjerimin e tregut
të shitjes dhe në rritjen e të ardhurave.Paralelisht është rritur shkalla e investimeve, ku synohet futja e pajisjeve dhe
linjave të reja. Krahas zgjerimit dhe përmirësimit të produkteve ekzistuese, në vitin 2008, Shoqëria jonë është çertifikuar
nga Kompania e Specializuar për Standartet Ndërkombëtare ISO 9001-2008.
Në fillim të vitit 2012 Shoqëria Granitis rinovon “Çertifikatën Ndërkombëtare të Komunitetit Evropian”, CE, duke synuar
tregun Europian.
Sot parametrat e produkteve tona janë konkuruese me ato të importit në mënyrë të specifikuar në fushën e prodhimeve
të materialeve termoizoluese dhe ngjitësve. Cilësia dhe garancia e produkteve tona ka zgjeruar dhe rritur vazhdimisht
tregun ku operojmë ne. Qysh prej vitit 2003 kur Granitis doli në treg dhe deri më sot, produktet tona gjenden në të gjitha
tregjet e Shqipërisë. Me synimin ambicioz për të dalë në tregjet ndërkombëtare me produkte cilësore të standarteve me
çertificatë ISO 9001-2008 dhe CE.
Misioni dhe Qëllimi: Misioni i kompanisë është që të jemi udhëheqës ndër kompanitë që ofrojnë produktet e
kollës dhe të lëndëve të para të nevojshme në sektorin e ndërtimeve civile dhe industriale. Kjo mund të arrihet përmes
krijimit të standarteve të shkëlqyera përmes cilësisë së shërbimit, të ardhurave në rritje si dhe rentabilitetin më të lartë.
Qënia e një kompanie model, e aftë të tërheqë, të nxisë dhe të organizojë një staf të besueshëm dhe me aftesitë e
duhura përbën një premisë të qëndrueshme mbi mundësinë e arritjes së përmbushjes së misionit të shoqërisë. Me pak
fjalë vizioni kryesor i kompanisë është shndërrimi i saj në një entitet të suksesshëm dhe të besueshëm.